Algemene voorwaarden

Definities

 1. Imagined, gevestigd te Ommen onder KvK nr. 57610266. De begrippen "wij", "we", "ons" en "onze" op deze site verwijzen naar Imagined.
 2. Klant: degene met wie Imagined een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Imagined en Klant samen.

Overzicht

Door onze site te bezoeken en/of van onze diensten gebruik te maken ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" of "Voorwaarden") genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die content bijdragen. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Als je delen van de site bezoekt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor jou verbindend zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Voor zover deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige aanbod kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Imagined.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen, aanbiedingen en offertes

 1. Imagined hanteert prijzen in euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Imagined mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Imagined vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Imagined, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
 5. Wanneer Imagined en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 6. Imagined mag tot 10% van de richtprijs afwijken
 7. Imagined moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 8. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 9. Imagined mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
 10. Aanbiedingen en offertes van Imagined zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 11. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 12. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 13. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Imagined en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Imagined de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Imagined slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Imagined mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. De betalingstermijnen die Imagined hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Imagined aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Imagined mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Imagined de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Imagined.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Imagined zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. Dit houdt in dat Imagined de website buiten gebruik kan zetten en toegang tot applicaties en systemen kan blokkeren.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Imagined op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Imagined, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Opschortings- en Retentierecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 2. Imagined kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Imagined heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 3. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Imagined.
 4. Imagined is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.
 5. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Imagined te verrekenen met een vordering op Imagined.

Garantie en uitvoering van de overeenkomst

 1. Wanneer de Klant en Imagined een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Imagined enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. Imagined voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 3. Imagined mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 4. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 5. De Klant moet ervoor zorgen dat Imagined op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Zorgt de Klant er niet voor dat Imagined tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Imagined.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Imagined redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Duur overeenkomst, Wijziging of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst en opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De overeenkomst tussen Imagined en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. De Klant kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.
 5. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Imagined de overeenkomst aanpassen.

Intellectueel eigendom, Geheimhouding en Boetebeding

 1. Imagined behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imagined aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.
 3. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Imagined ontvangt geheim.
 4. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Imagined waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Imagined schade kan berokkenen.
 5. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 3 en 4 geheimhoudt.
 6. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
 7. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Imagined voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 8. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 7 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 9. De Klant moet de boete in lid 7 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 10. Imagined mag naast de boete in lid 7 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Imagined tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Imagined geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De Klant moet een door Imagined geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Imagined daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 week na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Imagined hierop gepast kan reageren.
 4. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Imagined.
 5. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Imagined andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Imagined.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Imagined ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Aansprakelijkheid

 1. Wanneer Imagined een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.
 2. Imagined is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Wanneer Imagined aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 4. Imagined is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 5. Wanneer Imagined aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Vervaltermijn en Ontbinding

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Imagined vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 2. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Imagined toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 3. Is de nakoming van de verplichtingen door Imagined nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Imagined in verzuim is.
 4. Imagined mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Imagined kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Imagined door de Klant niet aan Imagined kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  • computervirussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Imagined 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Imagined kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Imagined de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Imagined hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Imagined hiervan voordeel heeft.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Imagined is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Imagined.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Imagined bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Imagined is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Imagined, tenzij de wet iets anders bepaalt.